Andrzej Hajdas

Kancelaria Adwokacka


nasze usługi

PRAWO KARNE


Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 1. Reprezentowanie przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, tj. policją, prokuraturą;
 2. Reprezentowanie przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym jako obrońca w sprawach karnych, pełnomocnik pokrzywdzonego i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego;
 3. Sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych takich jak: zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski dowodowe, wniosek o dokonanie określonych czynności śledztwa, prywatne akty oskarżenia, subsydiarne akty oskarżenia, wnioski o umorzenie postępowania, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, wnioski o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu umorzenia postępowania, wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wnioski o dobrowolne poddanie się karze, wnioski o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w razie niezasadnego lub niesłusznego zatrzymania, aresztowania lub skazania.
 4. Sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu lub prokuratora, zażaleń na zatrzymanie, lub zażaleń na tymczasowe aresztowanie, zażaleń na zastosowanie środków zapobiegawczych lub zabezpieczających
 5. Sporządzanie apelacji, sprzeciwów od wyroku nakazowego, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
 6. Sporządzanie wniosków o warunkowe zwolnienie, wniosków o zwolnienie z odbycia reszty kary, wniosków o odroczenie wykonania kary, wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;

PRAWO PRACY


Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 1. Opiniowanie umów o pracę, przygotowanie umowy o zakazie konkurencji, kontrakty managerskie, regulaminy pracy i wynagradzania oraz umowy o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) będące podstawą współpracy przedsiębiorców z osobami trzecimi;
 2. Umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich w pełni zabezpieczające interesy autora oraz osoby nabywającej prawa autorskie;
 3. Reprezentacja zarówno pracodawcy, jak i pracownika w toku postępowań dotyczących stosunku pracy (m.in. spory o rozwiązanie umowy o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, klauzule zakazu konkurencji, klauzule poufności);
 4. Spory i sprawy związane z finansami w ramach stosunku pracy – (m.in. stosowanie kar porządkowych, spory o wynagrodzenia, ekwiwalenty);
 5. Spory i sprawy związane z czasem pracy (zadaniowy system czasu pracy i jego stosowanie, nadgodziny i ich rozliczanie, delegacje);
 6. Odszkodowania za wypadki przy pracy – pomoc prawna i reprezentowanie strony;
 7. Zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw;
 8. Zatrudnienie na podstawie mianowania, powołania jak i zatrudnianie członków zarządów spółek.

PRAWO CYWILNE


Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 1. Sporządzanie i opiniowanie projektów umów;
 2. Reprezentacja w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia;
 3. Prowadzenie spraw związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań (zwłoka dłużnika, żądanie zapłaty kary umownej, żądanie zapłaty odsetek, roszczenia z umów przedwstępnych, wykonanie zastępcze, prawo odstąpienia, itp.),
 4. Przygotowanie regulaminów stron internetowych, doradztwo oraz tworzenie regulaminów dla sklepów internetowych;
 5. Przygotowywanie umów cesji;
 6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska);
 7. Umowy o przeniesienie prawa własności, sprawy dotyczące zasiedzenia, zniesienia współwłasności, zarządu rzeczą wspólną, sprawy o immisje, roszczenia o wydanie rzeczy, roszczenia o zaniechanie naruszania własności, rozliczenia pomiędzy właścicielem a samoistnym posiadaczem, roszczenia o przywrócenie naruszonego posiadania, itp.;
 8. Prowadzenie spraw związanych z prawem wieczystego użytkowania nieruchomości;
 9. Prowadzenie spraw związanych z prawami rzeczowymi ograniczonymi w tym spory dotyczące służebności;
 10. Zastępowanie Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 11. Prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem ustawowym i testamentowym;
 12. Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, zabezpieczeniem spadku i działem spadku;
 13. Prowadzenie spraw o zachowek.

PRAWO ADMINISTRACYJNE


Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 1. Doradztwo w zakresie zaskarżania decyzji oraz postanowień organów administracji publicznej, aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego, skarg na bezczynność organów administracji publicznej oraz przewlekłe prowadzenie postępowania;
 2. Wnoszenie skarg na rozstrzygnięcia organów administracji publicznej do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 3. Zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 1. Sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, o świadczenia rodzinne i socjalne, zasiłek rehabilitacyjny i pielęgnacyjny;
 2. Reprezentowanie we wszelkich postępowaniach związanych z odwołaniami od błędnych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH W SPRAWACH:


 1. Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 2. Pomoc prawna dla przedsiębiorców: doradztwo prawne w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kancelaria adwokacka Chorzów

KANCELARIA ADWOKACKA
Andrzej Hajdas
Wolności 40/24
41-500 Chorzów
pon. - pt. 09:00 - 17:00
 


instagram iconpinterest iconfacebook icon